บัญชีรายชื่อสมาชิกสามัญรายปี
 


หมายเลขสมาชิกชื่อสกุลชื่อเรียก/รุ่นปีวันที่หมดอายุสถานภาพ
30002นายอิสเรส นิ่มสกนธ์โจอี้3215-1-2565 
30003นายอนุรัตต์ แดงโชติเอ3521-1-2565 
30004นายสมชาย ตั้งตระกลูชัย292560พ้นสภาพสมาชิก
30006นายธนกร บุญมั่นตั๋ม3522-3-2563พ้นสภาพสมาชิก
30007นายเทพฤทธิ์ เกิดชุ่มแจ็ค4523-2-2563พ้นสภาพสมาชิก
30008นายโสภณ เกตุปานโย่ง3522-11-2562พ้นสภาพสมาชิก
30009นายเลอสรรค์ ช้างคนมี362560 
30010นายชัยรัตน์ ชัยชมชื่น407-1-2565 
30011นายสรายุทธ ทองศรีเล็ก3014-11-2564 
30012นายนันทภพ สุวรรณนุรักษ์362560พ้นสภาพสมาชิก
30013นายวิชชา ภาคยธนากุลแคท478-10-2564 
30014นายมานพ ฉ่อยตระกูล3122-1-2565 
30015นายจิรภาส เมืองเดิมเบลล์5013-3-2563พ้นสภาพสมาชิก
30016นายศักดา เสือพลาย282560พ้นสภาพสมาชิก
30017นายกฤษดา จันทร์เมธา5126-12-2562พ้นสภาพสมาชิก
30018นายนพดล เมืองชูหนู353-1-2565 
30019นายกิตติชัย เดชสถิตย์51 2560พ้นสภาพสมาชิก
30020นายดิเรก มงคลฤกษ์ ตู้352-3-65 
30021นายสายันต์ เกิดอุดม 35บ่าย2-1-2565 
30022นายรวิพงษ์ ไพรสุวรรณ อาท3129-1-2565 
30023นายสมประสงค์ จันทร์ตรง แห้ว312560พ้นสภาพสมาชิก 
30024นายพิศักดิ์ ปานบ้านแพ้ว36 2560 พ้นสภาพสมาชิก
30025นายธีธวัฒน์ สันติสงคราม27 2560พ้นสภาพสมาชิก 
30026นายวิรัช นัมคนิสร27 2560พ้นสภาพสมาชิก 
30027นายวุฒิดนัย วงค์แก้ว29 2560 พ้นสภาพสมาชิก
30028นายวีระชาติ เพ็งแจ่มMS41 2560 พ้นสภาพสมาชิก
30029นายเอษณะ นุ่มกลิ่นปวส46 2560 พ้นสภาพสมาชิก
30030นายอดิศร มัดสิงห์หนึ่ง47 8-10-2564 
30031นายเอกลักษณ์ ศรีทิพย์รัตน์42 2560พ้นสภาพสมาชิก 
30032นายโกสินทร์ ศรีอ่ำดี432560พ้นสภาพสมาชิก 
30033นายพงศักดิ์ มนไธสง452560พ้นสภาพสมาชิก 
30034นายกมล หวานฉ่ำ422560 พ้นสภาพสมาชิก
30035นายดนุพล สุขปลั่ง382560พ้นสภาพสมาชิก 
30036นายเจษฎา นิมา382560พ้นสภาพสมาชิก 
30037นายประณัฐ เปาชัย402560 พ้นสภาพสมาชิก
30038นางสาวอัญชลี สมหมาย3825-11-2562 พ้นสภาพสมาชิก
30039นายรชต คล้ายเครือ382560พ้นสภาพสมาชิก 
30040นายวัชรินทร์ เกตุกรณ์4128-9-2563 พ้นสภาพสมาชิก
30041นายยุทธนา สวนสวัสดิ์ 38 2560 พ้นสภาพสมาชิก
30042นายสมพร เพียรสุขมณี 38  25-11-2562พ้นสภาพสมาชิก 
30043นายยอดชาย สุพัตรราษฏร์38  8-1-2563พ้นสภาพสมาชิก 
30044นายศราวุธ คนแรงดี45  2560 พ้นสภาพสมาชิก
30045นายอำพล หรดาลตั้ม31  12-1-65 
30046นายณัฐศักดิ์ สังข์มงคล  โจ้31  8-10-2564 
30047นายชัยยศ จิรพงศ์ไผท เถร31  22-1-2565 
30048นายชัยพร นวลคล้าย 35บ่าย  5-1-2563พ้นสภาพสมาชิก 
30049นายสมบัติ ฉายแสง30บ่าย  2560พ้นสภาพสมาชิก 
30050นายธนพัฒน์ ศีรนาค 44  15-12-2563พ้นสภาพสมาชิก 
30051นางสาวเนตรชนก  พันธ์แย้ม อุ๋ย35 12-1-2565 
 30054นายวสันต์ ทรัพย์อุทัย 36  27-2-2564พ้นสภาพสมาชิก 
30055นายสุรไกร อนุพันธ์ 44  13-3-2563พ้นสภาพสมาชิก 
30057นางทิพย์พาวรรณ  ไพวิโรจน์ 35 13-3-2563พ้นสภาพสมาชิก 
30059นายทศพล อู่ไทย38  2560พ้นสภาพสมาชิก 
30060นายอนุวัฒน์ ติขิณานนท์38  2560พ้นสภาพสมาชิก 
 30061นายอดิเทพ เกิดสมจิตต์ เอ้38 2-3-2565 
30062นายจิรายุส ลีแสวงสุข38  25-11-2562พ้นสภาพสมาชิก 
30063นายธนวัฒน์ วิบูลย์ธนภัณฑ์38  2560พ้นสภาพสมาชิก 
30064นายทรงพล ธเนศกุล38  2560พ้นสภาพสมาชิก 
30065นายขันธ์ชัย กิจนพเกียรติ33 4-10-2564 
30066นายศักดิ์เฉลิม ผลพิทักษ์27  2560 พ้นสภาพสมาชิก
30067นายศิวะกรณ์ ทองแม้นจักร30  5-3-2564พ้นสภาพสมาชิก 
30068นายกนก สุขคล้ายหนก308-1-2564พ้นสภาพสมาชิก 
30069นายวรวุฒิ วศินโยธินตูม31  22-1-2565 
30071นายธนธัสห์ กลกสินธ์วัติ35 21-1-2564 พ้นสภาพสมาชิก
30072นายสุนทร ชัยคง  ปวส40 4-1-2563  พ้นสภาพสมาชิก
30073นายสุรเชษฏ์ ศรีจันทร์  26 2560  พ้นสภาพสมาชิก
30074นายชยานนท์ ตติยวงศ์ นนท์31 11-1-2565 
30075 นายยุทธพงษ์ จงอนุรักษ์ เอ้40  2560  พ้นสภาพสมาชิก
30077 นายพงศพัศ คุ้มวัน 35  10-10-2563 พ้นสภาพสมาชิก 
30078 นายวีรวัฒน์ ถิ่นวงษ์เย็น 28  2-3-2565  
30079 นายพนมเทียน เพชรสี่หมื่น เทียน40  2560 พ้นสภาพสมาชิก 
30081นายชาญณัฐ แสงหิรัญ เปรี้ยว35  6-1-2563พ้นสภาพสมาชิก 
30082นายณรงค์ศักดิ์ จันทรแขม33 7-2-2564 พ้นสภาพสมาชิก 
30083นายมรุพงศ์ พงศ์อร่าม33 2560 พ้นสภาพสมาชิก 
30084นายอานุภาพ บัวรักษ์3323-11-2563พ้นสภาพสมาชิก 
30085ว่าที่ร.ต.วัชระ ชนะกิตติโอฬาร33 8-10-2564 
30086นายนพดล ศรนุวัตร33 29-1-2565 
30087นายวิจักร ทับซ้อน33 2560  พ้นสภาพสมาชิก
30088นายฤทธิชัย ตันติเจริญวิวัฒน์33 2560  พ้นสภาพสมาชิก
30089นายจิรภัทร พรภาสกร33 27-2-2563 พ้นสภาพสมาชิก
30090นายไพบูรณ์ เทียมสุข33 4-10-2564 
30091นายชาญศักดิ์ ยุวบูรณ์33 2560  พ้นสภาพสมาชิก
30092นายสุพจน์ วีระสมัย33 29-1-2565 
30093นายชัยโรจน์ ทวีรัชกุลไพศาลนก33 5-1-2565 
30094นายธนา มณีบุตร33 15-12-2563พ้นสภาพสมาชิก 
30095นายอนุรุทธ พรหมขุนทอง33 2-1-2564พ้นสภาพสมาชิก 
30096นายณัฐพงษ์ นอร์มา33 2560 พ้นสภาพสมาชิก 
30097นายจิรัฏฐ์ อนัดฆมนตรีไป๋33 28-9-2563  พ้นสภาพสมาชิก
30098นายวัลลภ พันจบศิลป์33 2560 พ้นสภาพสมาชิก 
30099นายรังสรรค์ ภูมิถาวร33 2560  พ้นสภาพสมาชิก
30100นายกฤษฏ์ พุทธารัตน์33 13-1-2565  
30101นายชิตวัน คณุตม์กฤติเดช 33  29-1-2565  
30102นายมานิต อร่ามพิบูลย์กิจ33 2560  พ้นสภาพสมาชิก
30103นายเอนกนาท บัวทรวง33 2560 พ้นสภาพสมาชิก 
30104นายวัชรินทร์ ผลฟักแฟง33 15-3-2564 
30105นายสมพิศ ปานจำรูญ33 2560 พ้นสภาพสมาชิก 
30106นายนฤชา ลิปิสุวรรณโชติ33 25-11-2562  พ้นสภาพสมาชิก
30107นายณฐภัทร พงษ์พณิชย์พันธุ์33 25-11-2562 พ้นสภาพสมาชิก
30108นายสมบัติ ฟุ้งฟู33 2560 พ้นสภาพสมาชิก 
30109นายตรีธวัฒน์ มงคลเพ็ชร์33 18-12-2562 พ้นสภาพสมาชิก 
30110นายไพศาล ณัฐธำรงกุล33 2560 พ้นสภาพสมาชิก 
30111 นายพิธพงศ์ เนติวัฒนกุล 33 2560  พ้นสภาพสมาชิก
30112 นายประมาณ กระแสร์ลม 33  2560 พ้นสภาพสมาชิก 
30113 นายนิติพงษ์ ในถิ่น 44  2560 พ้นสภาพสมาชิก 
30116 นางประพาภรณ์ ศิลารักษ์ 40 28-12-2562 พ้นสภาพสมาชิก
30117 นายศิโรจน์ วิยะรัตน์ 44  23-2-2562พ้นสภาพสมาชิก 
30119นายวรรณชัย สามารถทิพย์38 2560 พ้นสภาพสมาชิก
30120นายไพโรจน์ ทรัพย์ขวัญกุ้ง51 2560 พ้นสภาพสมาชิก
30121นายเสกสรรค์ สิทธิสรรกุลตุ๋ย25 2560พ้นสภาพสมาชิก 
30122นายนพพร ดาวเรืองแมว27 2560พ้นสภาพสมาชิก 
30123นายประเสริฐ เรืองแรงสกุลเสริฐ28 2560 พ้นสภาพสมาชิก
30124นายภูวดล สุขภูมิดล32 2560 พ้นสภาพสมาชิก
30125นายกีรติ จันทร์เพชรโหน่ง25 2560 พ้นสภาพสมาชิก
30126นายธนกร อรุณไชยบอล40 2560 พ้นสภาพสมาชิก
30127นายวิโรจน์ มีเถื่อนโรจน์41 4-9-2563พ้นสภาพสมาชิก 
30128นายณัฐพงศ์ เลิศวิลัยเขต40 30-9-2562 พ้นสภาพสมาชิก
30129นายอัครเดช การสมธรผี2525-11-2562 พ้นสภาพสมาชิก
30130นายศักดิ์รินทร์ ฤทธิ์บรรจง25 2560พ้นสภาพสมาชิก 
30131นายชูศักดิ์ บุตรเมฆพี่ชู14 25-11-2564 
30132นายพรหมกฤษณ์ ดุษปิยะ แมว28 2560พ้นสภาพสมาชิก 
30133นายศีริชัย น้อยบุ่งค้า - 2560พ้นสภาพสมาชิก 
30134นายวทัญญู หมู่พรหมมา ยักษ์40 2560 พ้นสภาพสมาชิก
30135นายสมชาติ โชคมั่นคงสิน23  22-2-2563พ้นสภาพสมาชิก 
30136นายบัญชา บักกาเตหน่อย31  22-1-2565 
30137นายวรรณภณ ศรีมีชัย23  2560พ้นสภาพสมาชิก 
30138นายเรืองฤทธิ์ ศรีโคตรเรือง41  2560พ้นสภาพสมาชิก 
30139นายเจษฎา วัชระดิษฐ์เจต38 15-12-2563 พ้นสภาพสมาชิก
30140นายวิโรจน์ รังสิยาวรานนท์23 2560พ้นสภาพสมาชิก 
30141นายสมศักดิ์ เฉลิมธำรงลาภ 23  2560 พ้นสภาพสมาชิก
30142นายสุปรีดา จุลสุวรรณ 23  2560พ้นสภาพสมาชิก 
30143นายเลอพงษ์ วงศ์สุทธิโชติ 23  9-1-2564พ้นสภาพสมาชิก 
30144นายสถาพร เจริญฤทธิ์ 23  2560 พ้นสภาพสมาชิก
30145นายปัญญา วัฒนะอำนวยผลปวส42 2560 พ้นสภาพสมาชิก
30146จ่าสิบเอกชูเกียรติ  ประยงค์ชู35 7-1-2563 พ้นสภาพสมาชิก 
30147นายสัญชัย เมตตายอง35 22-1-2564 พ้นสภาพสมาชิก
30148นายศุภธรรม ลอยไสว44 14-1-2563พ้นสภาพสมาชิก 
30149นายสมคเน นิลสำราญ39 22-1-2561 พ้นสภาพสมาชิก
30150นายอนุวัฒ อ่องละออ25 22-1-2561พ้นสภาพสมาชิก 
30151นายวิมาน ธรรมศิริกุล 25 22-1-2561  พ้นสภาพสมาชิก
30152นายปรีชา อารามรมย์44 1-8-2563 พ้นสภาพสมาชิก 
30153 นายชาญวุฒน์ อนันวงศ์ 44 7-4-2563 พ้นสภาพสมาชิก
30154นายวิษณุรักษ์ ปานป้อมเพชร 31 24-1-2565 
30155 นายเสรี กรเพชร 26  พ้นสภาพสมาชิก
30156 นายชัยณรงค์ สงคราม แก่3519-12-2562 พ้นสภาพสมาชิก
30157 นางสาวโชติกา ณ บัณฑิต ผึ้ง35  7-1-2563พ้นสภาพสมาชิก 
30158 นายสุรนาฎ จำนงค์ศิลป์ โอ้40 31-12-2562พ้นสภาพสมาชิก 
30159 นายพยุง แก้วจำปา ปวส30บ่าย 14-2-2562พ้นสภาพสมาชิก 
30160 นายดิษฐพร บุตรคาม 36 25-12-2562พ้นสภาพสมาชิก 
30161 นายธเนศร ลม้ายจำปาเนศ30 7-3-2562 พ้นสภาพสมาชิก 
30162ว่าที่ร.ต แวมะสะมาลี ตระกูลสรณคมน์ ปวส43 1-4-2561 พ้นสภาพสมาชิก
30163นายอรุณ แสงสว่างปวช271-4-2561พ้นสภาพสมาชิก
30164นายบุญลือ เดสันเทียะปวช231-4-2561พ้นสภาพสมาชิก
30165นายรุ่งโรจน์ ไกรศรีสิริกุลปวส4ปีรุ่น381-4-2564พ้นสภาพสมาชิก
30166นายณัฐพนธ์ ล้อมวงษ์ปวส441-4-2564พ้นสภาพสมาชิก
30167นายสายัญ คงสงค์ปวส441-4-2564พ้นสภาพสมาชิก
30168นายสมชาย ภู่พงศ์พันธ์กุลปวช25ปวส301-4-2562พ้นสภาพสมาชิก
30169นายธวัชชัย สิทธิสาจิว3122-1-2565
30170นางสาวประภา อยู่สืบเชื้อปวช211-4-2562พ้นสภาพสมาชิก
30171นายสุทธิ์พงศ์ ทองพุทธนกปวส448-10-2562พ้นสภาพสมาชิก
30172นายสหภัส ทองอ่อนยะ308-10-2562พ้นสภาพสมาชิก
30173นายเสกสรรค์ แว่นแก้วเสก2625-11-2562พ้นสภาพสมาชิก
30174นายฐิติพล ขรรธ์ศรเหล่3123-1-2564พ้นสภาพสมาชิก
30175นายวสุวัต แก้วขาวอาร์ม4925-11-2562พ้นสภาพสมาชิก
30176นายกุลวดี จิรประเสริฐวงศ์ปลา3015-12-2563พ้นสภาพสมาชิก
30177นายไพรัช เจตนเสน
25-11-2562พ้นสภาพสมาชิก
30178นายพัลลภ ตระกูลขจรศักดิ์
25-11-2562พ้นสภาพสมาชิก
30179นายบุญชัย ศักดิ์แสงไกล2525-11-2562พ้นสภาพสมาชิก
30180นายวรวิทย์ จันทวรรณโณ2118-12-2562พ้นสภาพสมาชิก
30181นายวิเชียร์ นิลสนธิ3328-1-2565
30182นายอาวิน ภูมีโอ๊ค3523-11-2562พ้นสภาพสมาชิก
30183นายธณพนธ์ ดอกดินปวส431-3-2563พ้นสภาพสมาชิก
30184นายณธัช โตจันทร์โต้ง3514-3-2563พ้นสภาพสมาชิก
30185นายประพจน์ นาคนาเกร็ดป๋อง3514-3-2563พ้นสภาพสมาชิก
30186นายวีรชัย ธรรมธรานุกุลวี3516-3-2563พ้นสภาพสมาชิก
30187นายภราดร ยุ้ยประยูร4414-11-2563พ้นสภาพสมาชิก
30188นายปัญญา นพคุณ2714-11-2563พ้นสภาพสมาชิก
30189นายชำนิ เพียรพิชิต2714-11-2563พ้นสภาพสมาชิก
30190นายศักดา เดชกรกฎ2915-12-2563พ้นสภาพสมาชิก
30191นายวรัญญู โชติสุทธิ์วัง3521-1-2564พ้นสภาพสมาชิก
30192นายวสันต์ กตัญญูสันต์311-3-2563พ้นสภาพสมาชิก
30193นายเอกรัฐ วงศ์สายสถิตย์ต่อ3621-12-2564

 

**ฐานข้อมูลสมาชิก

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564** 

   
Powered by MakeWebEasy.com