บัญชีรายชื่อสมาชิกสามัญรายปี
 


หมายเลขสมาชิกชื่อสกุลชื่อเรียก/รุ่นปีวันที่หมดอายุสถานภาพ
30002นายอิสเรส นิ่มสกนธ์โจอี้3215-1-66 
30003นายอนุรัตต์ แดงโชติเอ3521-1-66 
30004นายสมชาย ตั้งตระกลูชัย292560ถึงแก่กรรม
30006นายธนกร บุญมั่นตั๋ม352563พ้นสภาพ
30007นายเทพฤทธิ์ เกิดชุ่มแจ็ค452563พ้นสภาพ
30008นายโสภณ เกตุปานโย่ง3521-10-65
30009นายเลอสรรค์ ช้างคนมี362560 พ้นสภาพ
30010นายชัยรัตน์ ชัยชมชื่น407-1-65 
30011นายสรายุทธ ทองศรีเล็ก302564 พ้นสภาพ
30012นายนันทภพ สุวรรณนุรักษ์362560พ้นสภาพ
30013นายวิชชา ภาคยธนากุลแคท478-10-65 
30014นายมานพ ฉ่อยตระกูล3128-1-66 
30015นายจิรภาส เมืองเดิมเบลล์502563พ้นสภาพ
30016นายศักดา เสือพลาย282560พ้นสภาพ
30017นายกฤษดา จันทร์เมธา512562พ้นสภาพ
30018นายนพดล เมืองชูหนู358-1-66 
30019นายกิตติชัย เดชสถิตย์51 2560พ้นสภาพ
30020นายดิเรก มงคลฤกษ์ ตู้352565พ้นสภาพ 
30021นายสายันต์ เกิดอุดม 35บ่าย25-1-66 
30022นายรวิพงษ์ ไพรสุวรรณ อาท3128-1-66 
30023นายสมประสงค์ จันทร์ตรง แห้ว312560พ้นสภาพ 
30024นายพิศักดิ์ ปานบ้านแพ้ว36 2560 พ้นสภาพ
30025นายธีธวัฒน์ สันติสงคราม27 2560พ้นสภาพ 
30026นายวิรัช นัมคนิสร27 2560พ้นสภาพ 
30027นายวุฒิดนัย วงค์แก้ว29 2560 พ้นสภาพ
30028นายวีระชาติ เพ็งแจ่มMS41 2560 พ้นสภาพ
30029นายเอษณะ นุ่มกลิ่นปวส46 2560 พ้นสภาพ
30030นายอดิศร มัดสิงห์หนึ่ง47 8-10-65 
30031นายเอกลักษณ์ ศรีทิพย์รัตน์42 2560พ้นสภาพ 
30032นายโกสินทร์ ศรีอ่ำดี432560พ้นสภาพ 
30033นายพงศักดิ์ มนไธสง452560พ้นสภาพ 
30034นายกมล หวานฉ่ำ422560 พ้นสภาพ
30035นายดนุพล สุขปลั่ง382560พ้นสภาพ 
30036นายเจษฎา นิมา382560พ้นสภาพ 
30037นายประณัฐ เปาชัย402560 พ้นสภาพ
30038นางสาวอัญชลี สมหมาย382562 พ้นสภาพ
30039นายรชต คล้ายเครือ382560พ้นสภาพ 
30040นายวัชรินทร์ เกตุกรณ์4112-12-65 
30041นายยุทธนา สวนสวัสดิ์ 38 2560 พ้นสภาพ
30042นายสมพร เพียรสุขมณี 38  2562พ้นสภาพ 
30043นายยอดชาย สุพัตรราษฏร์38 2563พ้นสภาพ 
30044นายศราวุธ คนแรงดี45  2560 พ้นสภาพ
30045นายอำพล หรดาลตั้ม31  29-1-66 
30046นายณัฐศักดิ์ สังข์มงคล  โจ้31  12-10-65 
30047นายชัยยศ จิรพงศ์ไผท เถร31  26-1-66 
30048นายชัยพร นวลคล้าย 35บ่าย 2563พ้นสภาพ 
30049นายสมบัติ ฉายแสง30บ่าย  2560พ้นสภาพ 
30050นายธนพัฒน์ ศีรนาค ทัศน์44  12-12-65 
30051นางสาวเนตรชนก  พันธ์แย้ม อุ๋ย352565 พ้นสภาพ
 30054นายวสันต์ ทรัพย์อุทัย บี36  11-10-65 
30055นายสุรไกร อนุพันธ์ 44 2563พ้นสภาพ 
30057นางทิพย์พาวรรณ  ไพวิโรจน์ 35 2563พ้นสภาพ 
30059นายทศพล อู่ไทย38  2560พ้นสภาพ 
30060นายอนุวัฒน์ ติขิณานนท์38  2560พ้นสภาพ 
 30061นายอดิเทพ เกิดสมจิตต์ เอ้38 2-3-65 
30062นายจิรายุส ลีแสวงสุข38 2562พ้นสภาพ 
30063นายธนวัฒน์ วิบูลย์ธนภัณฑ์38  2560พ้นสภาพ 
30064นายทรงพล ธเนศกุล38  2560พ้นสภาพ 
30065นายขันธ์ชัย กิจนพเกียรติ33 18-10-65 
30066นายศักดิ์เฉลิม ผลพิทักษ์27  2560 พ้นสภาพ
30067นายศิวะกรณ์ ทองแม้นจักร30 2564พ้นสภาพ 
30068นายกนก สุขคล้ายหนก302564พ้นสภาพ 
30069นายวรวุฒิ วศินโยธินตูม31  24-1-66 
30071นายธนธัสห์ กลกสินธ์วัติ35 1-11-65 
30072นายสุนทร ชัยคง  ปวส402563  พ้นสภาพ
30073นายสุรเชษฏ์ ศรีจันทร์  26 2560  พ้นสภาพ
30074นายชยานนท์ ตติยวงศ์ นนท์31 20-1-66 
30075 นายยุทธพงษ์ จงอนุรักษ์ เอ้40  2560  พ้นสภาพ
30077 นายพงศพัศ คุ้มวัน 35 2563 พ้นสภาพ 
30078 นายวีรวัฒน์ ถิ่นวงษ์เย็น 28  4-5-66 
30079 นายพนมเทียน เพชรสี่หมื่น เทียน40  2560 พ้นสภาพ 
30081นายชาญณัฐ แสงหิรัญ เปรี้ยว35 2563พ้นสภาพ 
30082นายณรงค์ศักดิ์ จันทรแขม33 2-2-66  
30083นายมรุพงศ์ พงศ์อร่ามหมี33 2-2-66  
30084นายอานุภาพ บัวรักษ์สิงห์333-2-66 
30085ว่าที่ร.ต.วัชระ ชนะกิตติโอฬารระ33 1-11-65 
30086นายนพดล ศรนุวัตรโห้33 2-2-66 
30087นายวิจักร ทับซ้อน33 2-2-66  
30088นายฤทธิชัย ตันติเจริญวิวัฒน์33 2560  พ้นสภาพ
30089นายจิรภัทร พรภาสกร33 2-2-66 
30090นายไพบูรณ์ เทียมสุข33 2-2-2566 
30091นายชาญศักดิ์ ยุวบูรณ์33 2560  พ้นสภาพ
30092นายสุพจน์ วีระสมัย33 2-2-66 
30093นายชัยโรจน์ ทวีรัชกุลไพศาลนก33 2-2-66 
30094นายธนา มณีบุตร33 2-2-66
30095นายอนุรุทธ พรหมขุนทอง33 2-2-66 
30096นายณัฐพงษ์ นอร์มา33 2560 พ้นสภาพ 
30097นายจิรัฏฐ์ อนัดฆมนตรีไป๋33 2-2-66  
30098นายวัลลภ พันจบศิลป์33 2-2-66 
30099นายรังสรรค์ ภูมิถาวร33 2560  พ้นสภาพ
30100นายกฤษฏ์ พุทธารัตน์33 2-2-66  
30101นายชิตวัน คณุตม์กฤติเดช 33  2-2-66 
30102นายมานิต อร่ามพิบูลย์กิจ33 2-2-66 
30103นายเอนกนาท บัวทรวง332-2-66  
30104นายวัชรินทร์ ผลฟักแฟง33 2-2-66 
30105นายสมพิศ ปานจำรูญ33 2560 พ้นสภาพ 
30106นายนฤชา ลิปิสุวรรณโชติ33 2-2-66  
30107นายอนุจชา พงษ์พณิชย์พันธุ์33 2-2-66 
30108นายสมบัติ ฟุ้งฟู33 2560 พ้นสภาพ
30109นายตรีธวัฒน์ มงคลเพ็ชร์332562 พ้นสภาพ 
30110นายไพศาล ณัฐธำรงกุล33 2560 พ้นสภาพ
30111 นายพิธพงศ์ เนติวัฒนกุล 33 2560  พ้นสภาพ
30112 นายประมาณ กระแสร์ลม 33  2560 พ้นสภาพ 
30113 นายนิติพงษ์ ในถิ่น 44  2560 พ้นสภาพ 
30116 นางประพาภรณ์ ศิลารักษ์ 40 2562 พ้นสภาพ
30117 นายศิโรจน์ วิยะรัตน์ 44  20-1-6ุ6 
30119นายวรรณชัย สามารถทิพย์38 2560 พ้นสภาพ
30120นายไพโรจน์ ทรัพย์ขวัญกุ้ง51 2560 พ้นสภาพ
30121นายเสกสรรค์ สิทธิสรรกุลตุ๋ย25 2560พ้นสภาพ
30122นายนพพร ดาวเรืองแมว27 2560พ้นสภาพ 
30123นายประเสริฐ เรืองแรงสกุลเสริฐ28 2560 พ้นสภาพ
30124นายภูวดล สุขภูมิดล32 2560 พ้นสภาพ
30125นายกีรติ จันทร์เพชรโหน่ง25 2560 พ้นสภาพ
30126นายธนกร อรุณไชยบอล40 2560 พ้นสภาพ
30127นายวิโรจน์ มีเถื่อนโรจน์412563พ้นสภาพ
30128นายณัฐพงศ์ เลิศวิลัยเขต402562 พ้นสภาพ
30129นายอัครเดช การสมธรผี252562 พ้นสภาพ
30130นายศักดิ์รินทร์ ฤทธิ์บรรจง25 2560ถึงแก่กรรม 
30132นายพรหมกฤษณ์ ดุษปิยะ แมว28 2560พ้นสภาพ 
30133นายศีริชัย น้อยบุ่งค้า - 2560พ้นสภาพ 
30134นายวทัญญู หมู่พรหมมา ยักษ์40 2560 พ้นสภาพ
30135นายสมชาติ โชคมั่นคงสิน23  2563พ้นสภาพ 
30136นายบัญชา บักกาเตหน่อย31  22-1-6ุ6 
30137นายวรรณภณ ศรีมีชัย23  2560พ้นสภาพ 
30138นายเรืองฤทธิ์ ศรีโคตรเรือง41  2560พ้นสภาพ 
30139นายเจษฎา วัชระดิษฐ์เจต38 2563 พ้นสภาพ
30140นายวิโรจน์ รังสิยาวรานนท์23 2560พ้นสภาพ 
30141นายสมศักดิ์ เฉลิมธำรงลาภ 23  2560 พ้นสภาพ
30142นายสุปรีดา จุลสุวรรณ 23  2560พ้นสภาพ 
30143นายเลอพงษ์ วงศ์สุทธิโชติ 23  2564พ้นสภาพ 
30144นายสถาพร เจริญฤทธิ์ 23  2560 พ้นสภาพ
30145นายปัญญา วัฒนะอำนวยผลปวส42 2560 พ้นสภาพ
30146จ่าสิบเอกชูเกียรติ  ประยงค์ชู35 2563 พ้นสภาพ 
30147นายสัญชัย เมตตายอง35 2564 พ้นสภาพ
30148นายศุภธรรม ลอยไสว44 21-1-66 
30149นายสมคเน นิลสำราญ39 2561 พ้นสภาพ
30150นายอนุวัฒ อ่องละออ25 2561พ้นสภาพ
30151นายวิมาน ธรรมศิริกุล 25 2561  พ้นสภาพ
30152นายปรีชา อารามรมย์44 21-1-66 
30153 นายชาญวุฒน์ อนันวงศ์ 44 14-2-66 
30154นายวิษณุรักษ์ ปานป้อมเพชร 31 28-1-66 
30155 นายเสรี กรเพชร 26  พ้นสภาพ
30156 นายชัยณรงค์ สงคราม แก่3512-10-65 
30157 นางสาวโชติกา ณ บัณฑิต ผึ้ง35  2563พ้นสภาพ 
30158 นายสุรนาฎ จำนงค์ศิลป์ โอ้40 2562พ้นสภาพ 
30159 นายพยุง แก้วจำปา ปวส30บ่าย 2562พ้นสภาพ 
30160 นายดิษฐพร บุตรคาม 36 2562พ้นสภาพ 
30161 นายธเนศร ลม้ายจำปาเนศ30 2562 พ้นสภาพ 
30162ว่าที่ร.ต แวมะสะมาลี ตระกูลสรณคมน์ ปวส432561 พ้นสภาพ
30163นายอรุณ แสงสว่างปวช272562พ้นสภาพ
30164นายบุญลือ เดสันเทียะปวช232562พ้นสภาพ
30165นายรุ่งโรจน์ ไกรศรีสิริกุลปวส4ปีรุ่น382562พ้นสภาพ
30166นายณัฐพนธ์ ล้อมวงษ์ปวส442562พ้นสภาพ
30167นายสายัญ คงสงค์ปวส4412-10-65
30168นายสมชาย ภู่พงศ์พันธ์กุลปวช25ปวส302562พ้นสภาพ
30169นายธวัชชัย สิทธิสาจิว3129-1-66 
30170นางสาวประภา อยู่สืบเชื้อปวช212562พ้นสภาพ
30171นายสุทธิ์พงศ์ ทองพุทธนกปวส442562พ้นสภาพ
30172นายสหภัส ทองอ่อนยะ302562พ้นสภาพ
30173นายเสกสรรค์ แว่นแก้วเสก262562พ้นสภาพ
30174นายฐิติพล ขรรธ์ศรเหล่311-2-66
30175นายวสุวัต แก้วขาวอาร์ม492562พ้นสภาพ
30176นายกุลวดี จิรประเสริฐวงศ์ปลา302563พ้นสภาพ
30177นายไพรัช เจตนเสน 2562พ้นสภาพ
30178นายพัลลภ ตระกูลขจรศักดิ์ 2562พ้นสภาพ
30179นายบุญชัย ศักดิ์แสงไกล252562พ้นสภาพ
30180นายวรวิทย์ จันทวรรณโณ212562พ้นสภาพ
30181นายวิเชียร์ นิลสนธิ332-2-66 
30182นายอาวิน ภูมีโอ๊ค352562พ้นสภาพ
30183นายธณพนธ์ ดอกดินปวส432563พ้นสภาพ
30184นายณธัช โตจันทร์โต้ง352563พ้นสภาพ
30185นายประพจน์ นาคนาเกร็ดป๋อง352563พ้นสภาพ
30186นายวีรชัย ธรรมธรานุกุลวี352-2-66
30187นายภราดร ยุ้ยประยูร442563พ้นสภาพ
30188นายปัญญา นพคุณ272563พ้นสภาพ
30189นายชำนิ เพียรพิชิต272563พ้นสภาพ
30190นายศักดา เดชกรกฎ292563พ้นสภาพ
30191นายวรัญญู โชติสุทธิ์วัง352564พ้นสภาพ
30192นายวสันต์ กตัญญูสันต์3125-5-66 
30193นายเอกรัฐ วงศ์สายสถิตย์ต่อ3621-12-65 
 30194นายสนธิชัย  บวรไกรศรีเล็ก35 12-10-65  
30195นายเขต  สุดบ้านเสื่อดอน3512-10-65 
30196นายจักรพันธ์  จงยิ่งยศเสี่ย332-2-66 
 

**ฐานข้อมูลสมาชิก

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565** 

   
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้